مهارت های من

 CSS3

CSS3 90%

 

HTML5

HTML5100%

 

 PHP

PHP 75%

 

  PS

photoshop85%